1859-10-01 Ilmoitus-Lehti


Ilmoitus-Lehti

N: o 39. Lauvantaina 1 p. Lokakuuta 1859.

Ilmoitus-Lehti toimitetaan Lauvantaina. Vuosikerta malsaa Kuopion Kirjapainossa ja Kirjakaupassa kop. hop. ja maamme postikonttoreissa postirahalla korotettuna. Jaetaan mainittuna päivänä kello 3 j. pp.

Pyhän Mikkelin päivänä saarnaavat: Puolipäivänsaarnan, Ruotsal. ja Suomal. vara Kirkkoherra Nykopp. Raamatun-selityksen pitää, suomalaisen, tänä päivänä, kello 4 j. pp. vara Kirkkoherra Molander. Maanantaina 3 p: nä tätä Lokakuuta, kello 10 e. pp. pidetään täällä Tuomiokirkossa Rukous Lähetyssaarna toimelle.

Hippakunnan Sanomia. Koulu-opettajan väitöstutkinnoSsa 26 päiva edesmennyttä Syyskuuta, sai Kielitieten kand. E. Winter arviosanan approbatur (v) ja luetus-tutkinnoissa, 28 p. Syyskuuta, arviosanan approbatur eum laude ’(|).

Kappalatsen vaalissa Rautavaaralla, 18 p. Syyskuuta, lankesivat huudot seuraavalla tavalla: Kappalaisen perillisten Armovuoden saarnaja Kuopion emäkirkolla Fr. Granit jäi huudotta; Kirkkoh. apulainen Nurmeksella s. Porthan sai 14 arvio ruplan huudot, ja Kirkkoherran apulainen Tohmajärvellä K. Frith. Calonius sai enimmät huudot 445 arvioruplay osalta.

Kotimaalta.

Kuopiosta. Kaupungissamme on tänäkin vikkokautena tapahtunut yhtä ja toista mainittavaa; mutta lehtemme 37 numerossaannettua lupaustalnme täyttääksemme, saamme tässä susiksi virkatamuutaman sanan myösniistä leiktinäytelmista ja huvisoitelmista, joita täällä viime kuukautena saatiin katsella ja kuunnella jo ennen tätä ja tämän edellistäkin viikkoa. Samassa juhlaeli opetussalissa, jossa herra maisteri E. Rudb eek virkaanvihkimyS-puheellansa *)

*) Tästä niinlnyös herra konrehtori A. Helanderin sainallaisesta pubeesta ovat K. Hippakunnan, Sanoluatkin nllmerossansa 13 jjo, antaneet lyhykäisiä kertolllllksia., Herra konrehtorin puheesta eivät ole Hippak. Sanomat kuitenkaan pälstoihlma ottaneet sitä lintä Ilmoituslehti onisiitä ottanut nulnerohonsa i 37. .

huvitti kaupunkimme yleisötä, viime kuun 4: nä päivänä, sO massa salissa ihastutti sitä myös kuuluisa Tanskan kuninkaallinen Viulunsoittaja nheenrsraa Kr. Kellermann soitelma-seura viime kuun 44 ja <3 päiväin ilstoaina; kuuntelijaina näissä soitelmis oli ollut, ensimäisenä iltana, noin puoli kolmatta sataa henkeä ja, toisena iltana, liki kaksi sataa henkeä, ja herra Kellermann oli saanut molempina iltoina sen erinomaisen kiitoksen ja kunnian, kuin hänen sanotaan tavallisesti muuallakin aina saaneen.

Mutta Hän saattoi soitelma seuranensa olla suureksi haitaksi ja alentamiseksi leikkinäytelmien pitäjälle herra K. Beekmann’ille joka seuranensa tuli kaupunkiimme lähes samana hetkenä, kuin herra Kellermanninkin, ja on siitä alkaen kolmasti viikossa, antanut leikkinäytelmillänsä hyviä iltahuvituksia leskirouva Malmborgin talossa Lahden takana; ensimäinen näytelmä tapahtui viime kuun 42 päivän iltana, jolloin hänellä sanotaan olleen noin 80 katsastelijata, ja muina iltoina välistä vähemmin, malista useampi kuin ensi-iltana.

Maanantaina piti maisterikokelas, herra E. Winter, gymnaasissa e-pp:, väitöspuheen, saadaksensa oikeutta koulun opettajavirkoihin. Wastaan väittäjänä oli ensiksi herra rehtori H. L. Melander ja sitten herra Lehtori P. Asehan. Harjvitus tunnollisuuttansa näihin Virkoihin osoitti herra Winter viime keskiviikkona j. pp. kaupunkimme ylä-alkeiskoulussa, julkisesti opettamalla.

Tähän loppuumat nyt viime kuun lyhyet ja vaillinaiset kertomuksemme. Niistäkin nähdään yhtähymiin meidänkin kaupungissamme uutterasti etsittämän ja rakastettavan sivistystä, ja siihen niin muodoin elämästi uskallettaman ja luotettaman ja todella sitä kunnioitettäman .

Mutta ei kukaan voi etsiä mitä ei hän rakasta, eikä rakastaa, ellei hän ensin siihen luota ja toimo, eikä siihen luottaa ja toimoa ellei hän ensin pidä sitä voimallisena suurena jakalliina y. m. Tästä syystä on meidänkin kaupungissamme vielä niitäkin, jotka ovat sivistykselle kuolleita, eli kumminkin aivan suruttomia jahuolet tomia siitä.

Tällaisia on kuitenkin ainoastaan niissä, jotka eivät vielä käsitä ja ymmärrä simistyksen suurta hyötyä, voimaa ja armoa, maan elämät pimeydessä siitä; ne omat siis ainoastaan oppimattomia ihmisiä ja erinomaittain niitä, jotka sanomat kieltäneensä maailman eli pitämänsä kaikki näkymäisetja katoomaiset sulana voimattomanä raiskana, maikka ei moni heistä ole vielä kieltänyt edes maatteitansakkaan, vtela vähemmin kokonaista katoomaistä maailmaa eli mitä siinä luotua ja luoduissa eli luotujen kautta tehtyä ja maikutettua on, maan käymät ihan omissa pumuissanja, jotka ihmisten käsillä ja maan aineista tehtyjä omat ja kulumisessa hämiämät.

Nämät eivät liijön etsi sivistystä, eikä niitä mälikappaleiia, paikkoja ja tilaisuuksia, joissa sitä taristaean, n; Mä hetahtovat jo edelläpäin nähdä mitä muut toivovat vasta perästäpäin, tulemina aikoina nimittäin simistyksen totisen hyödyn ja voiman hedelmineen, ja jäämät siis simistykstttä.

Mutta nyt saamme kuitenkin hiukan ka tsahtaa tulemaisuuteenkin. Aika muuttuu, ja me muutumme aikain kanssa. Tämäkin päima on ollut jo monia muosikymmeniä tamallinen majan -muuttopäimä maamme kaupunkeissa, jonka tähden täällakin nyt paraillaan moni siirtää kalujansa ja kapineitansa y. v m. maikka markkinat omat tulossa ja paljo siksi malmistettamaia monella; mutta tulemana muönna ei muuteta enää tällä ajalla muodesta.

Ilma oli alkumiikon, eli jo viime lauvantaista alkaen, aivan tyyni ja lämmin, erinomattain viime maanantaina, jolloin noin kello 43 j pp. kämi jotenkin koma ukkonenkin, iskein tulta ja sataen mahan aikaa mettä aiman ripeästi; mutta keskimiikko-iltana muutti tuuli etelästä itää kohden, jolloin ilma muuttui kylmäksi ja ajoittain sateiseksikin. Ompa mesikaarikin vielä ollut, sekä tänä että edellisenä viikkona, jonkun kerran näkymissä.

Kuvernörin Oikeuden päätöksiä:

t. Kuopion nman konttorissa on viime Syyskuun 2l päivänä ratkaistu ne maan-riita asiat, jotka koskemat seuraamia kruunun tiloja, nimittäin:, 1) Numerota 10 Kerimiien-Kantamon kylässä, Liperin pitäjässä. 2) N: rota 3 Komeron kylässä, Ilomantsin pitäjässä. 3) N: röta 23 Warislahden kylässä, Kaavin pitäjässä. 4) N: rota 4 Willalan kylässä. Kesälahdenpitäjässä. 5) N: rota’4 Kortteisten kylässä, Kaavin pitäjässä. 6) N: rota 5 Keskijärven kylässä, Tohmajärven pitäjässä ja 7) N: rota 3 Luudanlahden kylässä, Ilomantsin pitäjässä.

2. Kuopion nman kansliassa on miilne Syyskuussa ratkaistu ne asiat ,. joissa on: I: ssä) Aaron Miettinen kaipaajana ja Uulomi Niskanen vastaaiana. 2: ssa) AaronWäisänen kaip. ja KristianLukkarinen mast., 3: ssa) Lars Samuel Ruotsalainenkaip. jaPetter Ruotsalainen mast. 4: ssä) Henrik Soininen kaip. ja Petter Wäisänen mast. s: ssä) Petter Hymärinen kaip. ja Henrik Smolander mast. 6: ssa) Damid Hietanen kaip. ja Aaron Sakeus mast. 7: ssä) Anders Pielarinen kaip. ja E. G. Asehan vast. B: ssa) Petter Miettinen kaip: ja Paul luvonen vast. 9: ssä) Matts Koponen’ kaip: jllzPetter Koponen vast. <o: ssä)iHenrik. Smolander kaip. ja Petter Karjunen, vast. 11: ssä) Aadam Karvonen kaip. ja JohanLaitinen vast. 12: ssä) C. I. Thodn kaip. ja E. AhM vast. 13: ssä) Sama kaip. ia Uulovi Kettunen vast. l4: ssä) F. W. Nygren kaip. ja Henrik Hyvärinen vast. 15: ssä) Sama kaip. ja Mittel Jäntti vast. 16: ssä Erik Rahikainen kaip. ja A. Salomus vas

Waltuutuskirja on valmistettuna Gust aa Korh oli niille, päästäksensä Karvariksi Pielisjärvelle.

Huomaitkaa!

Jotka tahtovat tulla osallisuuteen elinkautisen rahakasvin laitoksessa Turussa ilmoittakoot tahtonsa allakirjoitetulle. K. E. Roos.

TILL SALU: Tillsölje as en i Annons-bladet insörd uppmaning till oss köpmän, arinonöeres alt hos mig sinnes söljande srån utlandet nu inkomna varor: Svart Orleans. D: o Paramatla (slera olika slag), D: o Liistriner, v: 0 Satun de lain. Coulörla Vieturiner. Cattuner. D. o tor Möbel. Pique Wästtyger Coulörta et hvita. Sidenet. -Bornroulls-Sammet. 0. 0 Wästtyger. Svarta et Nvita Bsonder. Breda et Smala Siden Band, Mareelliner. Svart et Hvit Spetstyll. i D: o 6: 0 Blommig. Franska Handskar .:. Z, ephirgarn. (Amerikansk Vaxduk. Gummi Galoseher (stort urval). § D: o Rägn roekar. Vaxläder skinn. Krinolin Band as stål.

Hullänsk 0 Metvurst. Fikon. Korinter. * Diverse son Hvetemjöl. Ärter. ”’; ’”\ Linsen.

Åbo Porter på hel oeh hals kri äsvensom på hel oeh kalk bout. Portvin. Xeres. , ■-’”■■’■■ V. ’ ? Hvitt Franskt vin. köat d: o. Malaga. Museat. ’, , „„; ’. ■”” ’; ’; ’ Champagne. ”Arrae; ;. -; ’ ’jBl Cognae samt diverse hos Garl Sehoultz.

Nyligen inkomna:. _■_ Holländska skjort-bröst hos ! G. J. Fogman

Kaupan Katharina Fogmannilla, Savilahessa Potaattia Kaalia ja Lanttuja. Kanoja ja Ankkoja. Munm ja Kananpoikia.

Till salu iP. Asehan et Gomp: s u Bokhandel härstädes: Nyligen inkommet: Alizarin bläek på störreoeh mindre tig■ skor .: ii ’■ ■: „■. ■■ i ■: -: ’. v-r –Bläek å slaskor, användbara tillika som. bläekhorn. Rödty blått, grönt oeh violet bläek å mindre slaskor. Märkbläek sör märkning utan lut. Munlim, ” ’-, ” ’””, Miinlaek: < Gummi pennor. „ Breseouverter. . ,. Sandarak. r Syskrin oeh syaskar as slere slag. Patent grisseltaslor. r Färglådor. Konstgjorda blommor passande emellan dubbelsönster. I. _, Jagtslaskor. L Ögonduseher.

1808 oeh 1809 års krigskarta ex. a2: 25; uppklistrad 4 rub. 75 kop. Hermes Zeieheiisehule a 20 kop. hästet. Nu gällande skollagen iSverige 60 kop. Särskilta sranska belles lettres, hörande till Golleetion. Miehel Lévy a 50 kop. Vistrand, Handbok i Husmedieinen. 40 Kop. stielers störreatlas om 81kartor. 15rub. HandtkeY Palestinas karta kor solkskolor, uppklistrad §l väl a 1: 50 kop. Maapallon karta ex. 2 rub. Hist. oeh geogras, karta ösver Finland a 1 rub. sir. Lamartine, A., Turkiets historia. I—7. 3 rub. Preseptt W. H., Spaniens historia under Ferdinand oeh Isabella. l: a hästet Reuehlin, H, Italiens historia. l: a hästet. 40 kop. vi ■ Langsellovv, Språken, Skaldekonsten oeh Skalderne iEuropa., 1: 65. Almström Musikalisk Fiek-Ordbok sör Tonkonstnärer oeh musikvänner. 40 kop. Bernhard, Helsansbok. Populär Diétetik: sör bildade as alla klasser. 2 sub. Lagergren, Berättelser vr allmänna Historien. 1-7-2. 4: 30. x Riehard Lejonhjerta iHistorien oeh poesin. Akademis ashandling as C. G. Estlander. 25 kop .: Olin, Sabbathsslunder i EJemmet. En årgång predikningar. I—2. Inb. 4r. Gersläeker, Reisen um die Welt. I— 6. 5 rub. 30 kop.

Gissa den som kan! Tusen oeh en Charader, Logogryser, Gåtor oeh Anagrammer m. m. s. Till tresnadssullt tidssördris sör astonsamqväm samlade oeh utgisha as A. I. ståhl. 1 rub.

Tulleita matlustavia. Syyskuussa: 21 p. yisäkammarskrivari Lindberg, lisalmesta, v. Maankamxeeri Nordenstrengilla; Sahapuukhollari Meklin, Puumalasta, Raatimies Dahlströlymillii; -?24 P. Laagman Tamelander, Wiipurista, Leskirouva Grahnilla; Ruukinhaltia Hallberg, Pielisjärveltä, Kestikievarissa;

27 p. Maamviljelijä Kiljander, Nilsiästä, Leskirouva Kiljanderilla;

28 p. Hversti Nilsson, Pietarista, Leskirouva Nilsonilla; Lagmanska Tamelander tyttärineen, Viipurista, LeSkirouva Grahnilla; Krunuvouti Kulvik, Leppävirralta, Satulam. Törnqvistillä; Häradsstrisvari Bergh, Rantasalmelta, Häraosstrisvari Malmbergillä;

29 p. Erpeditionivouti Lyra ja Mioppilas Olsoni Maaninkaalta, sekä Oppilas läderholm, lakimvaarasta, Kauppamies Ahlenilla; Kauppamies H. P. Wahl, Warkaudesta, Ravintolassa; Nimismies Winter, Leppävirralta, Opettaja Winterillä; Maan konttoristi Ruth, Joensuusta, ja Kananen, Kajaanista, molemmat Kestikievarlssa; Kruununvouti Friman, Nurmelta, Ravintolassa

Siman maineita: Lämpymittarinmukaan. kello 7e. sö. kello 2j. pp. Syysk. 23 p. -5. 5″. .. ’ ’9, 5°. ■ ’ „ 24 p. 7, 8°. 12, 8°. „ 25 p. 10, 8°. 15°. -26 p. . 14°. ’ ” 15°. ■ „ 27 p. 13°: 15°; 􀀀 28 p 6, 6°. iO, s°., Kuopiossa, painettu P. Asehanin ja Kumpp. tykönä, <859

Fr. Ahlqvistin kustannuksella.

Painoluvan antanut: M. I. Lindsorss.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: