1841-11-06 Sanan Saattaja Viipurista


Sanan Saattaja Wiipurista Lauvantaina 6 päivänä Marras-kuuta 1841, N:o 45,

Huomena, Pyhäin Miesten Sunmmtenna saarnaamat : Rl, otsa!, ustssa seurakunnassa Kirkkoherran Apulainen Winter; Suomalaisessa fturafllnnassa vRelander ; Saksalaisessa seuraklinnassa v, Kirkkoherra Stolpe, E^si -Tiistaina 9 päiv, tätä kuuta saarnaa : Kihlaklnman Karajan saarr, an Kirkkoherra Norring,

Wiipurista,

Keisarillinen Wiipurin Hovi’oikeus on nimittänyt 23 p, Elokuuta tänä vuonna : v, Advokat Wiskaaliksi Notariuksen H, WärnMm;sp, Lokakuuta Notariukseksi Wara (Extra) Wiskaalin h, F, Floman; 16 p, mamit’ tua kuuta Wara « Wiskaaliksi Aktuariukstn, Rotoeolli, Sehtieriu I, A, v, Born xxxxxxxx Aktuariuksekfi Kansellistin O, W, Tudeer ja Kanstllistiksi v, Tuomarin G, L, Mollerus; 25 p, Notariukseksi Wara -Wiskaalin, Rotokolli, Sihtierin v, Born; ja 50 p, samaa kuuta Wara « Wiskaaliksi, Rtgistratorin, Tuomarin C, Löfgren; Registratoriksi Kansellistin I, Snellman ja Kansellistiksi v, Tuomarin W, Forsman,

Mainittu Keisarillinen Holvi « oikeus on 16 p, Loka > kuuta Auskultantiksi (Apumieheksi) ottanut Opileharjoittaneen V, D, v, Fieandt, Keisarilliselta Hovi-oikeudelta ovat Wäli -tuonlariksi maäratpt:

Loka «kuun 6 päiväna hovi-oiktuden Wara» Kansellisti I, C, Hornborg toimittamaan Tuomarin virkaa Käkisalmen Eteläisessä Tuomarikunnassa 21päivasta ninlitettpä kuuta hamaan 22päiväänasti tulevaa Marraskuuta, 18 p,, v, Tuomarin R- hasselblatt toimittamaan Tuomarin virkaa Sortavalan Kihlakunnassa tämän vuoden loppuun asti

26 p,, v, 1 omarit C, G, Masali:, ja C, R, Jung tämän vtto^n loppuun asti to ’Ottamaan Tuomarin pirtaa, Masalin Mit lin pitäMjV ja Hirvensalmen Kappelissa, Mikkelin Tuomarikuntaa, ja Jung Mäntyharjun M Kangasniemen pitäjissä snuaa Tuomarikuntaa,

Porvon Hiippakunnan! Sanomia,

Karkkölän kappalaisen vaaliin on pantu: t:ksi Wäli-ajan Saarnaaja mainitussa Kappelissa I, F, Palm, 2:ksi Kirkkoherran Apulainen Hirvensalm—esta I, N, Sirelius jas:ksi Linnnan Saarnaaja Wiipurista W, L, Lundan, Kappalaisen maalissa Joutsenossa onKirkkoherran viran toimittaja la’msästa A, A, Appelroth saanut enimmät huudot, jonka tähden hän on määrätty Kappalaiseksi mainittuun Pitäjään kuin myös Mäntsälän Kappalainen E—, Niklander kappalaiseksi Askolaan, — LeppävirranKirkkoherra L, Tallgren kuoli 8 p, edesmännyttäLokakuuta, Kirkkoherran virkaa toimittamaan on määrätty: Leppävirralle Kirkkoherran Apulainen siellä v, Kirkkoherra I- I, Grönros ja Jämsään Padasjom K—irkkoherran Apulainen, Magisteri G, Lindeqvist» haettavana on: Kirkkoherran virka Leppävirralla ja Kappalaisen lvirta Mäntsälässa,

*** lemi *** lemiläinen ***

Lemin Pitäjä, (Klemis), (jatkanto 44 N:rosta),

Työssänsäon Lennläinelt hidas ja hiljainen, mutta paallenpitävä/a uupumatoin, Aamulla unesta herättyänsä ja istualle pantuansa raamii hän päatänsä, hieroo silmiänsä, oikoo kasiansa ja haukotteleiksen, Se maa, jota han viljelee, on kyllä kivinen, ja niin nmovin työläs perata; mutta ei hän kui, tenkaan siihen kyllästy vaan kyntää sitä kaikessa hiljaisuudessa nurkkumata, toivoen itsellensä siitä elatuksen, Vapit erinomattain mainittu Kirkkoherra Rosehier, Lemillä, niin kuin monessa muussakin paikassa, ovat maan ruukissa olleet Seurakuntansa jäsenille hyvänä esimerkkinä, Kivet pellolta ovat raunioin kootut, taikka on niistä tehty kiviaitaa, (pappilan peltojen ympärillä on 960 ja muutama syli päälle kiviaitaa, kaikki Kirkkoherran Nosehierin aikana toimitettu), jota nykyisesti jo löytyy monen talon pellon ympärillä, niin että niistäkin on hyöty valmistettu, Peltonsa kyntävät Lemiläiset kolmasti ja neljästi ennen kuin siihen siementä heitetään, Kaksi viljaa, rukiin ja touon ottavat he siitä, ja jättävat sm sitten vuodeksi lepäämään, kutsuen sitä silloin kesannoksi, Metsämaata riat vet he ylen paljon, metsälle kyllä suureksi vahmgoksi, mutta siihen ovat he o^lett pakotetut^, sillä heinämaata ei löylp niin kosolta, etta sillä suurempaa karjaa möisi pitää, mudan dtitetout soita on vahan, ja hamupuita siksi aivan hauvassa että niistä möisi lisää tateelle toivoa, Kplläpä maakunta kuitenkin osaa soitakin miljellä, Keskas talvi-iltatm satut astumaan Lemiläisen tupaan, niin saat siinä nähdä käsitöitä toimitettavanMiehet tekevät rekiä, vannettavat asteita, painamat vempeleitä, kutomat verkkoa, ja vanhin kiskoo pärettä, Waimomäki on ahkera, hauvoin näet sina sen ilta mprinäkään pituudellansapenkkiä mittaaman, Neulomus on hänellä kesillä tpöhöttkinmennessä kasissa, Palonmiertamistssä ja aidan panemisessa omat he aivan oppineet, Seppiä löptpp pitäjässä motitti, pian joka kplässä, Näistä minä mainitsen Matti Olkosen, Hän on jo vanha mies; mutta tule milloinka hpmäan hanen taloonsa, niin ei pidä löytämäsi häntä muualla kuin pajassa, Hän on niin kuin vasaraansa vihittp, Jos hänen jolloin kulloin talon asiain suhteen taptpp itsensä siitä eroittaa, niin valittaa hän kohta ruumiinsa pakottaman^ Ia hän ei ole ainoastaan rauta »seppä, vaan mpös maskea taitaa hän joltisesti takoa, Nuoruudessansa on hän myös laittanut phden lyömä- seinäkellon, joka melkein hpmin fappi* Kaikessa kaptöksessansi ja elämäkerrassansa on hän kunnioitettama Ukko, Tlönsä toimel’ lisuud, n suhteen on hän nu;öf> Suomen Huoneen Hallitus Seuralta tullut muisletuksi hopia Mldalilla, jonka päallenkirjoitus on: ”Taitoja Toimi, ” Suutaroida osaa pian totta joka mies, Näätänä en pitäjässä kpllä, jotka niinkuin suutaritkin ainoastaan talonpoikaisia töitä teklvät, Huttulan talonmiehet toimittamat aitoan etn>nO tfT^ mpllpkivlä, Näitä kivia et lohota vuorista, vaan etsitään maan sisästä, ja valmistetaan niinä aikoina Umotta, joina maanruukki et käy laatuun, nimittäin nipöhaan spkspllä ja pitkin tallven selkää, Lankku-taikka lautarahtia tehdään enimmallä osalta silloin, fuin suola talossa puuttuu, Kaupsamlehen fatraroja vedeteen jenkun kerran taittelinKesiksi rakastamat nuoret mifpfl mennä 3ufrrfon, jossa taikka antamat itsensä rengiksi t, ukka xäilvittain man tekevät l^ötä, npt phdelle npt toisille Isännälle, Spkspllä sieltä palatessansa panevat talon isännältä ketvaillä, koroa lähteissä, määrätpn rahasumman talon tarpeiksi, ja tähteet, jos niitä on, pistetään omaan kukkaroon, Kaikella tpöllansa Lemisaimn mittaa, minkä’ ruumiin raviunoksensa tarvitsee, Harva on tvavfTn köphä;ominensa pprkii kukin edes, Jos pksi katovuosi tulee, niin ei vielä ole hätää pitäjässä; mutta jos kaksi perattäin seuraa, niin köphimmat riistanlainalla autetaan rikkaammiltä; hopussa ei jätetä toista hätään, Lemiläisten suurin rikkaus on riistassa, joka (töa tavoin joutuu heillä säästöön, että parempina vuosina muisti Jumalan koskemasta kädestä on spvasti painettu heidän sydämiinsä, He eivät koskaan mpö riistaansa, ivaan yltävät sen aina sallvossansa, Monella on monenvuotiset lavatt (aumat) puimata, Talvella spövät kauraleipäa; mutta kesällä, koska kovempi tpö on käsissä, ravitsevat he vahvemmin ruu, mistansa ja spövät silloin ruisleipää, Avullisuus toisiansa kohtaan ei ainoastansa osota itsiänsa riistanlainaamisessa, vaan mpös muussa tarpeessa on se nähtävä, Jos joku rakentaa huoneita ja tarvitste apua, niin hän sen löytää naapurissansa; joshirsiä eli polttopuita kaukaisemmasta matkasta pitää kotiin saatettaman, niin kutsutaan kplänmiehiä talkooseen, ja, jos suinkin mahdollinen on, niin ovat he toistensa kutsumukselle kuuliaiset, (Loppu toiste),

Wuoden 1842 tavalsis^ L, iagmanni -oikeuden Käräjät pibotdÄn Keisarillisen Wiipurin Holvi? oikeuden ala futtUuviéfa Caagmannifunntéfa seuraavina aitoilla : SQitpvin Ba<*gmannifunnasfa : Kymin, Lappeen^ Jääsken Kihlakuntien 2a«gmamu, – käräjät 25 päivänä Tammi, tuu>la Lapp^enrailllan Kallplingiss^, Käkisallneil Eteläisen, käkisalmen Kesti, naisen, Sortavalan ja Salmen Kihlakuntien Laagmanni ikäräjä 15 p,, Mailis :lan JCdtifalmen kaupungissa, Nannan ja 4fi;i’apdaii $t^lafuittfrn / ka^-ijä 14 p, i’ofiufunta Wiipllrin kaupungissa, SafjaUin LaagmanlukUlNi^ssa : Pielisjlirv?!!, Karilan Alapuolinai’en, Liperin, luopion, liilsalmen, Rautalammin ja Pieni- Savolahden Alapuoli maisen JviblafuntiiMi Laa^maiilu- käräjä 27 p, Tammi ? fiutra Kuvion, kaupungissa, Kymin L«ag!uan!ukunnassa : 3un>, i!t, Mikkeli’, l ja Heinolaa Ä’ti)lafnittiut gflagmamit/ fae^ja, Käräjä -huoneiösa, Olfolan tilalla, Mikkelin kaupungin nenöillä :2 p, Maaliskuuta,

fil it N g tir e l j e tt (kiloni offeutelig entreprenad auelioit, som anställes inför Laearetts Direkfionen Lärstädes Måndagen den <) naslinstiiiidaii, le Deeember kloekan XI f, in, ulhjudea till den miiHtfordraode atiskafiiiiiigen af särskilte för Läne Lasarettet eriorderli^e inventarier oeh klädes persedlar, ienlighet med elt för sådant andamål upprättadt oeh å 290 Rubel 20 kop, Silfver sig slutande Material oeh Kastuadi- förslag;liviikat, samt alt den som vid auetionea åstundar göra anbud, bör vara försedd med behörig borgen föråtagandets fullgörande, hugade speeulanter härigenuni tillkannagifresa Wibor^s Lands -Conior, (Avu 7, November, 6, U, is r, Stev e B, < Er# Joh# Grönlund,

Stadens laqvarterlags afgift betalande iuvinare varda härigetioiu kallade att el» n ;-> dennes, kl, XI f, m,, uppkomma å Rådhuset för att anställa val till nya Ledamöter iInqvarterings ComiUn, i stället för Herr Hol-I\ådet Ivan IJolonin, Heir Gonlrollenren Jo- Kan VVulflert, Uartrllariden Alexander Ivanolfsky oeh Bokbindare mästaren Axel Hagel* berg, de der vid arets slut ifrån Comitäi af^a, Wiborgs Radhus, den 5 November iS41* På Magistratens vagnar : F, W, Sehalberg,

Tätä Aviisia s, uraa Lisälehti,

Wiipuriss»^, painettu Johanna CedervaKerin ja Pojan tuköll» lvuonna 1841» ’ Iniprinialur, Censor Joh, Thessleii,

L isä -L e ht i Sanan Saattajalle Viipurista,

No 45, Wuonna 1841,

Kungar eIfet : Respeetlve agare af braiuHörsäkrade gårdar idenne» Siad varda härigenom kallade att måndagen den 8 dennes, Kl, XI f, m,, uppkomma å Rådhuset för att utse nya Ledamöter uti Slädens Brandstods Comité, istallet för helinan vid årets slut ftfgående Herrar Lane Andre Landtmätaren oeh Riddaren J, VY, Palmrolh oeh Läne Bokhållaren G, F, Alirenberg, Wiborgs Radhus, den 3 November 18ii, På Magistratens vägnar: L, S, Alex, Sat11 er, F, VY, Sehalberg,

Emedan endast ett ringa antal spekulanter infunnit sig vid den !dag inför Direelionen för Arbets oeh Correetious Inrättningen samt Uppfostrings anstalten iLänet anställde <, ’«» treprenad auetion iafseerule å upphandling af ved for berörde Inrättningars bebof, alltså kommer ny auetion att isagde afseende inför Direelionen anställas Thorsdagen den 18 instundande November Kloekan IV på eftermiddagen, hvarvid lill den ruins(fördrande upplates lefvereneen af Ett hundra Femtio famnar björk kastved för Correelions Inrättningens, samt Tvåhundra famnar dylik oeh Ett hundra Femtio famnar t, ill- oeh granblandad kortved för Uppfostrings Anstalten» räkning, Oeh jetnte det sådant varder hugade speeulanter till kännedom meddehtdt, underrättas vederbörande, att de skeende anbuden böra åtföljas af antaglig borgen för åtagandets fullgörande, VVihorg den 28 Utto- Ijer lB4i, Pä Direelionens vägnar: Lars Ivuh, lst, rom, 1,, S, Ab, Haggberg,

Tara, Varefter Stadens antagne Fiskare »ib forsnljning af fSrff Fisk hafva sig att rätta intill ben 1 nästkommande Deemiber 1S41: 1sk, Sik 8 kop,, 1sk, Braren, störreaf 3 sk, vigt oeh derutöfver10 kop,, 1 dito mindre 8 kopek, 1 st, Id, större af 3sk, vigt oeh derntöfver 8 kop,, 1dito mindre 7 kop, 1sk, Gäddor, flörreaf 3 sk, nnijt oeh derutösver 7 k,, 1 dito min, dre 6 f,, 1 sk, Abborar, störreaf J sk, vigt oeh derulöftrer 8 kop, 1 dito mindre 6 k,, Mörter, större af * sk, vigt oeh derutöfver 2\ { t,, idito mindre 2 kop,, 1 kappa Strömmina 20 k,, 1 kappa Lö^or 10 kop,, allt Silfver, Wiborgs Radhus, den 25 Detoiuu 18, 41, Pä SCBaaiftratenö vägnar: g, S, A lix, oattlir, J, W, Sehalberg,

Tara, upprättad n>fb Magistraten i Wiborg, öfver prisen sä vä! a Inländska, fonfotf frän Xyhland till Wiborgv Stad inhemtade Lifsr, iedel förI^ovember maitat lö4i: lTunna Räg5 rub, 50 kop,, dito Hafra 3 tub, ,, Ho i:sta forten per I’tfp, 7 k,, 2:o dito (i top, Jint Jpivototrjéi t forten per Säek af 9 Lisp, vigt 12 e, 2:« dito 9 r,, Ordinärt b:o id’,, ’ Juo per Llep, 1i, ;i-3 k,, 2:a dito dito 1 rub, 25 k,, Rågmjöl per Tul, na 5 v, 00 t,, ~:a förten 5 ntb,, bito pl’r Lisp, 46£ kop,, 2:a b:o d;o 44 k’p, Pol)vet<, qryl, per tunna 8 rub», Hire^rml 1 fvten 12 r,, 2:a dito t>;o 11 t,, Korngryn 8 r,, Hafrr dlto b;o 8 r,, Stanna pei- Li^p, ir, 20 kop, Ptll d:» di» 1 r, 20 kop,, Ärter 1 sorMl per matta inf), 36 fap: llrut>,, ;i;a d:o d:o 10 r*

Batadt fint Hvttebröd per ffå!p#iö! kop,, ordinärt l»:o b:o 4\ i, skrsdt v, t b:e 4{ kep,, 9tSg d:o d:o2^k,, Finskt tett här slagtadt 1serten 5 f,, 2:a dito dito 4 k,, 3 dite dito 3 t,, Finskt saltadt isorten 4 k,, 2:o d:o b:o ?|k,, 3 dito d:o 3 k, Saltadt Fläsk isorten 8 k,, 2:a d:o b:o 7 k,, Färskt Fläsk 1sorten 7^ t,, 2:« dito dito 6 k,, Rökta Skinkor 10 k,, Orökta dito d:o 9| f, Farköttisorten 7^ kop,, 2:a dito dito 6 lov, K«lfkött 1 sorten 9^ kop,, 2:« dito dito 7} f, ’ Smör Färskt 15 k,, dito till niötrebninj12 kop,, 2inolj« 10 kop^, S«lt 1k, per skalp,, allt »er, Wiborgs Radhus, Gilf- dm 2 jOetober 1841, xxxxxxxxxxxxx

ISrftottitfmarfHtfiti: Da id) biaiu-n etninen 3Bonar<ti meta 3Jianufiieturroaaren’f Lager aufzuräumen gesonnen bin, so *etf«uf< tå) »öin yelmgen Tage na zum Einkaufs-Preise tiub barunter» Wiburq den (10;ten$ 22 Oetoler 1841, Heinr: Heitmann,

nder sinn ledigare stunder ämnar underteeknad meddela grundlig undervisning, i Ryska« Engelskt, Tråka oeh Franska språken oeh dera» literatur, såsom språkens anda del erfordrar oeh påbjuder, Likaså ialla handels vetenskaper, Thomas Zagel,

Einem verehrllngsvurdigell Publieiun erlaube ieh mir hiermit ergebenst anzuzeigm, dasi ieh gesvniien biu im Pianoforte vie in Violine Unterrieht zu ertheUen, Aneh übernehme ieh das Stimmen der Pianos, Das Nähere ist in memer Wohnnng m der Gastgeberei des Herrn, Spränger zu erfragen, G, Sehulh,

*** venäjänkielistä tekstiä ***

HomneHHtHiiieH ny6^iiKt esimt» H3B£iqaio, *nno n #I*o ypoKH na KjiaßHKopA* h na (JKpbiiiKt, nnrfiio bi» raerareöepenißt y T:ua mnpaurepa, Eropt HsaHOBHHL HlyjiLi^i),

Underteelinad som liärslätles erhållit Högvederbörligtoeh Medieinskt tilislånd, an förfärdiga oeh afyttra en nv i En^lainl uupfiuinea Hår- balsam, får aran rekommenderasi” hos det Respeetive Publieum härstädes, Donna li;»is>am som mjeket blifvit förfärdigad af Medieine oeh Chirurgie DoktorHerr Sauvigni iBor^eau, t, ueh som äfvert (innes att ull«ä iPnrft, Loitdon, Wien, St, Petersburg) samt andra iLuropeLvka St, ider, har alleslädes blifvit inideisökt oeh profv, r/l af Höj»l, Medieine A^vdeniien, oeh vunnit bliniini bifall, Den befordrar v, »xl<>l, hii>- dnar dess affallning, bibohillir rötlenia utideras bebötnga saft, hindrar hårets utlyrkandtsamt bevarar del ifr, a Mal, l)l’i, li2 Balsam har älven al i-nig ll<, l’i!ll’^ prakti), i flere alseenden blifvit förbättrad, Afven finnes en Poinadr, al h>iil l ><), «, sel >, oeh >< m tillika år svimmansalt af nästan- samma be»t;”ndsdeFar som N, »!’, »!’!! Den heiWdrar häeväxten, förskonar oeh stärker harot, upplöser mjellen, oeh har éa>s godhet fiittils ännu’ ei blifvit ölvertiäff, ul, Älven finnes ett nl mig uppfuiniet metalliskt piriver till Rakknifvars h\ ansande, h vilket till don yttersta grad hvnssai» t^en, samt en utmärkt godiAmerika uppkinnen glans till skodons begagnande af underteeknad* tillverknings oeh vägar jag smiekra mig mt^el det Respeetive Plimiennv ynnest oeh bifall, Milt Logis är St, Feterburgska Förstaden, 2 Qvart,, V, ’o 226, Köpman BorK»offs hus, midt emot Uyska: kyrkoporlen, Cherniker L, Jan i’

Dfn första-af He för inn uande Dans- Tennin änyo Subskriberade Assenih!eer, konv* *ur nti U, ilJas näsla Sondag dv 7 November (16 Oetober) oeli kunna resp, Herrar sub* ikiibettter inlösa siva Enlme Bllelter^hos Herr llof-l\älts Aisessoren JSelia, boende i

H^ndlarjele Fnkan Iv, ^nosssli, ’s g;*rd, emnt erlag^an^e af Fyra oeh »n linlf Bub, Lillui», Billetter (or Militairs oeh öfrige till inträde berättigade personer samt resande finnas att tillgå a 57! l;op, B, »’ hos Leetor Lagus boende imindre GyJnnasff huset, Der erste von den fur diests Tanzsemester zum Zveitenmal fu&feri&irten Ballen vird funfti^m Senntaq ben 7 NovtMber (26 Oetober) flott finben, mit finnen die resp, Herrn Ellbsribente ihre Eilttrittstattell einlosen bei dem Herrn Hofgeriehts Assessor Selin, vohnhaft im Hause der Kaufman »? Wittve Ivanoffskygegen Entriehtunq von Vier 3^bel oO kop, Silber, Entree Gillete fur O3iilitr, iie unt^ übrige zum Eintritt bereehtigte Personen so nie aueh fur Reisende sind im Gymnasten Haust t)ei dem Herrn Leetor Lagus a O7′-| kop, S:r ju I)oben,

Till undvikande af vederbörandes o^inhet, eflrf niiton8 oliöfsade Jbeteende, meildele* Svenska -Församlingens medlemmar, att underteeknad villigt upplyser, hvad som ap att iakttagas, for att la lik ikyrkojord, G> F< Ahrenberg,

Eill salu finnes: En tälbjggd Slnp med tvenne segel för billigt pris, Närmare om priset kan öfV«rensl;ommas med Underoffieerartn ”Wlodimiroff «i Ingenieurgarden,

Läder af alla slag lill billigt pris oeh

Stearin ljus Ull priset af ;£ hubel Silfver p, Lisp, ho* Thomas Zagel,

Tryekta Mantals-Förtiekningar i5 kop, st, finnes till salu a Bokladan häntädei, Manttali, kirj^itufftn listoja on myotövänä Kirja-kaupassa 5 kopeikasta kappale, En tvåsitsig släde för faeilt pris hos Sadelmakaren M, E, Wentz, boende vid Finska kyrkan

Vtl) reI:

En vaeker loea-J i större Gymnasii hvet, – bestående af sex rum jemte l\ök oeh skaf* kari, Närmare underrallelse Hiedelelas ai Gymnasii l\eetor J, I, G, Fabritius,

A tjenst ästundas

En pålitlig oel, duglig Mjölnare kan nu genast erhålla tjenst, da han anmäler liz H 35okladau härslaoea*

D A, F”, Vedervallers Vobhandel finnes till salu: Möftispiggarne, Ströskrift af Fr, Cygnaeui, ift-, ä 3» sk, fe:o, UponneH PyerxoH K»T, mrpa*iH 58 Kon, Cepe6poMS,

Wibs r <), IS4 1,

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: