1841-11-27 Sanan Saattaja Wiipurista


Sanan Saattaja Wiipurista Lauvantaina 27 päivänä Marraskuuta 1841. N:o 48.

Huomena, I:senä )ldventti.’Sumn!>Uaina saarnaamat: Ruotsalaisessa fiurarutmaé.fa Kirkkoherra SJiorr-ing ”; Suomalaisessa seurakarmassa v. Kirttoherrs Relander; Saksalaisessa seurakmmassa v. Kirksoherra Stolpe.

Wiipur is t a.

Marrasekuun 15 päivanä on Kelsarillinen Wlipurin Hovi’ol’keus antanut tuomioita seuraav»usissa hovi^olkeuden tutkittavaksi vedetpissa juttu-asioissa: Tqlonpoika Aabel Kolehmaisen lvälillä päalle«kantajana ja talonpojan Juhana Vainikaisen, alta«vastaajana ; entinen Kaupungin Wiskaali h. Elftvengren, pk. ja Kappalainen, v. Kirkkoherra V.M. Stenius, av.; talonpojat Juhana ja Heikki Toikkonen, pk. ja talonpojan leski Siissa (Ceeilia) Soininen ja talonpoika harmo Savolamen, vastaamasta pois olleet , av.; talonpoika Martti Kröger, pk. ja talonpoika Urjö Auruksinen, av.; Tilanhallitsia I.A. Psmelius, pk. ja talonpoika losep lostpinpoika Rönkö, p. 0., av.; talonpojat Pekka, Olli ja Paavo Helkinpojat herttuainen, pk. ja talonpojat Pekka Luostarinen, Erikka Turtiainen ja Juhana Hämäläinen, p.o. av.; talonpoika Pekka Mahlberg, pk. ja Torpparit Kusta ja Salamon Rautiainen pnnä talonpojan llsken Ulla Lovisa Kämkrmsen kanssa, p. 0. av.; talonpoika Samuli Samulinpoika Tpnkpnen, pk. ja talonpojan leski Anni Huttunen,talonpoika Lauri Tpnkpnen ja Lautamies Pekka Kosonen, p. 0. av.; talonpoika Juhana Sipretinpoika Huttunen,pk. ja talonpojan leski Katrina Koponen pnnä talonpoikien Heikki ja Slprettl Huttusen ja muiden usiampien kanssa, p. 0. av.; Rengit Paavo ja Mkko Matikaiset, pk. ja talonpoika helkki Manninen,p. 0. av.; Rnmm pr. ja Esko Eskelinen, Pekka Rptkönen ja Aabram Niskanen p. 0. av.; Rmmu, pk. ja talonpojat Kalle ja Aaron Savolainen,p. 0. av.; Ruunu pk. ja Kapteni ja Maamlttari G. v. Veeker, p. 0. av.;Ruunu, pk. ja talonpoika Mikko Oliinpolka d^pnninen, p. 0. av.; Nuunu, pk. ja talonpojat Juhana ja Erittä Waanänen, p. 0. av.; Ruunu, pk. ja talonpoika Matti Leskinen, p.o. av.; Ruunu, pk. ja talonpoika Kalle Kusta Puustinen, p. o. av.; Rmmun Nimismies A. L. Laekman, pk. ja lampuoti’Miehet Mikko, Juhana ja Pekka Kpllänen, p. o. av.; talonpojat Matti ja Kalle Jussila ja muut usiammat Rutalahden kplänmiehet Korpilahden Kappelissa,pk. ja talonpojat Mikko Ralvia ja Erikka Mäkelä ja m. v. Päiväkunnan kplänmiehet samaa Kappelia, av.; talonpoika Antti Partanen,pk. ja talonpoika Antti Koponen, p. o. altavastaajana.

Porvon hiippakunnan Sanomia.

Uupuniemen Kappalaisen vaaliin on pantu: 1:i Uudenkirkon Kappalaisen Apulainen B.M. Zilliaeus,2:i Armovuoden Saarnaaja Laukkaassa A. hiländer ja s:i Kappalaisen viran toimittaja Pphäristissä (Muolaassa) D. Eklund.Heinäveden Kappalainen D. A. Mtm tuoli 27 päivänä Lokakuuta. Haettavana on siis Kappalaisen virka heinävedellä. Tulemana muonita Heinä kuun 3;nesf<* aina 7:teen päivaän asti pidetään Porvossa julkinen Pappien käräjä eli kokous, jossa tulee keskusteltavakfi erinomattain kuinka pappien leskille ia orpolapsille paraiten saataisiin turma valnnstetuksi. Kokouksen päämieheksi on pantu Imvan kirkkoherra, Rovasti ja Tähtikäs, Tohtori C. G. Nykopp ja Wara« Päämieheksi Rllokolahden Kirkkoherra, Rovasti ja Tähtikäs, Mag. I.Wegessus. Taistelemukstssa tun^aamaan omat määrätyt : Kangasniemea Kirkkoherra H. I.Pfaler, Strömforfin Kappalainen,v. Kirkkoh. A. C. haekzell ja Ojennushuoneen Saarnaaja Wlipurissil C. H. I. Ignatius; ja päalleseisomaan 4 päivänä Heina-kuuta: Liperin Kirkkoherra, Kontrahti«Rovastl, Mag. A. I. Europaeus, Wnpv tm Kirkkoherra, Mag.I.G Storting ja Padasjoen Kappalainen, v. Kirtkoh. Mag. I.Lindeqvist, ja 5 päivänä Uudenkirkon Kirkkoherra, Rovasti Mag. G. 50, Wirenius, Nilsiän Kirkkoherrn A.F.Hjelmman ja Kirkkeherran si.u«en Leppävirroilta,v. Kirkkoherra Mag. I. 3» Grönros. Rotokollia kirjoittanlaan omat asetetut: Wllpnrln koulun Orettaja, Mag. C. F. Rordströln ja Myrskylän v. Kirkkoherra C. A.Lindholm; siun-naamaan mäaratyr: @affoian Kirkkoherra, Kontrahti^ Rovastin (täinen I. G. Strengell, Pielavedrn kirkkoherra, Kontrahti- Rovastin siainen A. F. Movius, Spsmän Kirkkoherra, Rovasti I. Selev, Sipon v. Kirkkoherra C. F. Bergholm, Antreikirkon Kappalainen, v.Kirkkoh. I. Winter, Kaavin Kirkkoherra, Rovasti, I.A. Ottelin, Joroisien Kirkkoherra G. Gräsbeek, litin Kirkkoherra, Mag. C. F. Relander ja 3u»an Kappalainen v. Kirkkoherra C. G. Nordström. Lovisan Koulun Rehtori (Hallitsia) Mag. G.L. Stenbäek pitää Latinankieliset puheet.

(Muualta saatu)

Itänä vuonna aviisit Borga Tidning(N:o ts,3o)ja Helsingfors Morgonblah (N:o 25,52) vihasesti riitellvät Puulaveden nimestä. Ensimäinen sanoi olevan oikeimmiten Hluolavesi nimeltä, toinen vaitti Puulavedeksi. Puulaveden rannalla elää vielä eräs peri » vanha mies, joka sanoo kuulleensa tarun, että muinon, jo ennen ison vihan,eli ennen Kaarle kahdennentoista aikaa, niillä seuvvilla oli löptpnpt Puolalaisia sotamiehiä, joista järlvi oli sanottu Puolavedeksi.- Waan Ruotsalaisit ja herrat, jotka eivat niin osanneet Suomeksi äänellä’ tätä’ nimeä,murtivat, hokivat ja kirjottivat sitä Puulaveieksi,josta viimen talonpojatki’ rupesilvat sitä niin nimittelemaän. Kuinka tosi taru lienee heitän ssltään. S. hilponen. Toisinaan on nähtp kirjoissa> että kaks-äanikkeitä,niink. uo, pö j< m. tavuutetaan erilleen rivin eli radiv lopulla, joka on väärin. Niin pannaan e:.nr.. ttll-rilvin’ lopulle M seuraamalle riville pannaan ori, vaikka pitäisioleman nuo-Mella’ ja ri toisella rivilla; sillä se ei ole luettava nu«o’ri, vaan ttuo-ri, tahi nuo phtenek äänenä luettuna. Mutta ehkä lienee vaan painohirheitä: S. hilponen.

Kivi»piirros Suomen’ Kirkolle Wiipurissv 1831.

Koska vanhan Ruotsin valdaautti
Suomen Paavin alda,
Manasteri muutettiin,
Temppeliksi teetettiin,
josta Kirkko kaunistettu,
uskolle on uudistettu;
Toinen.
Tama rauhan rakennus,
vanha niin kuin vapaus,
uskolle on uudistettu,
Kaupungille kaunistettu.
Kolmas.
Tässä Kirkko koroitettu
vanhasta on valmistttm,
jossa usko uudistuu,
oppi vanha vahvlstuu.
Wanha muiste,
koska Suomen Kirkkoa Viipurissa
toistaiv rakenliettaissa
etelä puolella muurin sisään suljettuina
ihmisen raajat löpdettiin.
Paavilaisen uskon alla
oli kosto kuolevalla,
joka muinen «murattiin,
Kirkon seinään suljettiin;
spnnin sppstä surulla,
Hmis raukka itkulla
tuossa tukahutettiin.

M— s

Nunasreller: Ehnnl Magistraten genom kungörelse af den ix dennes i.allat styldJge Stadens Inqvarlerings- innevånare, alt den »o dennes kl. X. f. m. upptairma 5 l\ätllmset, för alt sig

jejpidl-an utse taxeringiinän till fördelande ai” nästiustundande ars Inkvartering utikjdder, så har likväl ieke någon a den utsatte termmea tillstädeskommit. Oeh föränlåtes laagi^ stråten alltså att härigenom ytttrligar* iberörde afseende till instundande måndag dep dennes kl. X. f. m. å Radhuset samnaukalla Stadens inqvarjterings- skyldige innevåna»r9e. Wiborgs^Uadhus, den ni November iB4t.

På Magistratens vägnar:

AJe x. Satt 1 e r. A. V. Strählman. Cb t|o?H )joiiia npaimiiiejbuinu.l h Me^HifiiUbi. HHÄenoflrveaßiuiHea invi*«inT» Heernb oötaßHiiib noimeHHtHineånyGMmt,«nno H H’ioiipt>ni.’iio oa.ibj.nibh noM.i/iy tiußoii AnrJiiHCKouBUAyMKH, ho yaae »enbin^H- uou hyj”>GpoLMoii MuoriiMii BpaianiH, Kaub mö biUapdxthiib JLoH^oiit, b^ll^, C. IleHnepSyprt, paJCMOinptH^ b^ IMe,i,«mnieKnx.b eoßtmax.?. h AKa^eivji/iJLi, n li^>4t O^OÖptHb H Xl. npo^aJKlJ Bfe3£t Bt TopOflaJt-b H n[)OBHUIj;iaXI» lIOJBO.ieHT», t<e) Ceft BaivaMf. yKpj&n^aermi uojtaebj fl^a poiijeHJa h eoxpaHeHi^i oHaro yKpßii^aejiii» jyi;,juiiiu> H^iS Kopn-jjiji hUM^opaiJ.iiiuaeiin» bo.ioe(Hii»i/i Maema 111, e. nepooe epeAenjiio menepb,. 2:ej Ilova^i h3i» «KHpy öt^vxt Meflßt#eH ti Moiroßi», a npo*ie Coeinaßbi 1* itjoä noMa^bi hi^ eaMuix.l» npHnaeom» KaKb jtbiuieeKaaauHaro Ba4ia>n; Ci/i 110mii.u vKpomaernb h Bo^oey epe/nenujj poeum a Aaeniii» numaHie HMt, h «e flaernt BbuasHrrib h Bbiebixanib häh ee^inb, ui.ikvke yivi^inioaeaeni» n^io? un») Komopan nepVV i,ae[ni» bojoe* inaK/Äe €oxpanaeni-u omb mo^u ,oiiit koinjpoii npoHCXOAiirni» ee^eHie bojioet»; o^hhml ejqbom^ eKaj.nm., mjio HO eiivl. nop-f» eme ho AouiJin no umuÄ IRONIN Bb^euiaro epe/Keniea KaK% eie 11306pÉinunie. ’ 3:e) KpoMt mora eem& eo6ein߀HHoÄ Bbi^yMKH nopomoKi» ÄJia raoHeHia CpimiisL; oHt eemb l«einaH»«l6l:iitH h njonmnb lipuuuv.i iioiiMOß^piio ; 32 äo6pomy eiix-t Btmeii a pyqaioeb. sK.nineJbeuißyio Ha C. IlernepöyreKovb <DopixLiiiamb Bt AOMt Kyn^a Bopiieoea JV2 226 npoiniuvfe pyeGKoft qepbKuii, inepi.KomibDvb orpaflOHiibivb uopomt. Xiimmkl A. Kuu. N«tet io n e : Medelst offentelig auelion som förrätta» n Stad Auetions»- Kammare härstädes Måndagen den 29 innevarande November kl. 2 ef. m. försäljes till den mestbjudande/itskillig aflldtfa Stals Rådinnan Dannenbergs qvarlåteuskap bestående uli Guld, Silfver, Koppar, Messivg,Jera oeh Bleek saker, Fajaneer ooli Gta», Rleubler, Säng- Linne oeh Gäng Kläder, Åk oeh Körredskap, a:ne Kor, a:ne Hästar «el, åtskilligt husgeråd; hvarom hugade köpare härmedelst underrättas» Wiborgs Stads Auetions«-Kammare , <!<»», aa ?>’o.^m!)er iX4I. C. Klfstiöm. Medelst Thorsdagen den a oästkommjtnde Deeember kl. ia j,3 dagen i Mliurrla s^^ oeh Nykyrka Soeken, samt Fredagen den 3 i samma manad kl, 9 l. ni. i Humdjoki 13 v oeh BjörköSoeken anställande offenleliga Auetiouer,(Örsäljes tilliden uiästbjudandea försU nämnde ställe omkring Sjuttio (70) Tolfter oeh a del sednare eirea Trettio Sex (36; Tolfter Bräder, bärgade ifrån den isistberörde Soeken strandade Ryska Seonerten Wänta Litet, kallad ,äfvensom berörde fartygs Skrof oeh efess Inventarier ;livarom hugadeköpare härigenom underrättas. Wiborg dm 24 November iB4l 11aek ni a n <^ G:o

Till salu flnnes : Nyligen inkomna goda Tyska Äpplen, speeerier n», 111., till billiga priser , hos Handlanden AntonoiT.

W iiP urissa, painettu Johanna Cederva llerin ja Pojan tyköni» vuonna 1841.

Imprinaalur. j^Cen&or Joh. filimlon,

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: