1833-11-30 Sanan Saattaja Wiipurista


Sanan Saattaja Wiipurista, Lauvantaina 30. päivä Marraskuuta 1833. N:o 48.

Husmena 1 Advent saarnavat : Nnotsalaisessa seurakunnassa : Theol. Doktori ja Rovast» Ottelin : Suomalaisessa : Ojennus -huoneen Saarnaja Hougberg; Saksalaisessa :Cu ram gerens Eharenius.

Sillin pyyntö Hitteroen saaressa liki Dronlheimia Nurjassa. Pohjamsren rannalla.

KeSkiviikona oleskelin mina puolen «loista penikulmaa KirkenhaminaSta ja minulla oli tilaisuutta vaarin ottaa monta varustusta ja laitosta kalan pyyntöön; niinä edesmänneinä kolmena viikkona olin mina nähnyt kaksi ja kolme kymmentä ihmiStä ioukottain lähtemän sinne ja tänöpänä sanomat kuulmroat, saaliin jo alta* neen kaksi päivää sitten. Samara iltana ilmestyi varsin sila vasten laitettu mieS joka toimitti, Sillin oleman puoleksi Hitleroen salmessa » jossa sina päivänä tuhatta tynnyriä saatiin, ja sen kautta hima hirvin huorviStui.

Kaikki ihmiset nyt joutuivat liilkeiNe valmistamaan itsiänsä ennättämään sal. melle ennen päivän noustua ; levosta ja unesta ei kellenken juohtunut mieleen. Mina päätin niyös visena paivanä lähteä Kirkerhaminaan. Aamu oli hirvin kaunis; ei pilrren merkkiä, eg 3ehnkön puussa liikkurut. €oufei*fa selällen päin näkyi loitompana ikäanluin huolita nisron irrtfn reellä, jotka likempönä kohta näytiksen olevan veneitä tyhjillä fpnnpri(6iPa taylettyinä , jotka olirvot toinen toife fa päällen laitettuna; tuta Ciftmmin ilöhlstymme salmea, sila enemmin sellaisia lamattiin. Salmi,(joka väaksen puolen penikulmaa suoraan muutaman sadan sylen leveydellä), oli veneillä ja seilillä ihan peitelty; salmen tvistrpi.ollmel,eesa suussa oli asettunut paksu sumu, joka esli MlNa näklmäSlä.

Me pian pääsimme matkan päähän; Hutien maalia oli ver?ko verkossa kii .i suoraan syvälle päin, nontakin pilkin puotia et täyttä ao kynärää toisestaan. Kylläinen näitä näkemään, minä ebemmäfji *ttta(ä*fa(lion luo, jofa on salmen loivmmassa nenässä; toska kereallaait Uttia fifaiaa ja näyttää minulle kaikkein kauniimman näön kuin noella mahtaa JCuminaUaftn puolella fatfflea kiehul veneita tuhanniksi, minun edessäni h?ilui ft kirkktlll tyynet meei ja lukemattomat kalalokit pyönmät (tnnf tänne ilmassa ja kaslelltsen silloin tällöin medea pinnassa, hehtavaiset kuin lumi kääntäin valkoista rintaansa aurinkoa totjn, Siellä täällä edempänä näkyi ikäänkuin savu nouseman meren potoefa; kala-nuehöl ilmoUtivat minuUen sen Valaskaloista nouseman. Tietty mmilläin on Walaskalaila okv«n yläpuolella päätä taksi henki-reikaä,joidenka kautta hän 01961$ pehaltaa ulos meden, joka kohinalla nousee forollen ja muuftaiffdtt (ienofjl sumuksi.

Ihastunut luonnon suuresta kau» neudesta minun silmät»! idessa, uunoin minä soutaa edemnä merelle päin ja katselin lintujen lentoa risiiin rastiin; foäfa pian n>eben fuojuminen ja aalv alkot heiluttaa venettä. Nyt me havaitsimne luodon edellämme, jota kohta 9ten» folm« eli neljä kyynärää »vedestä ja 20 kyynärän pifuubella virui votixten edessä. Se oli WalaSkala , jonga pää kuitenkan ei näkynyt Reehmas huopasi vlneen vähän ta. kaperin. Minutiu perästä roajosi kumnuslog massa Hiljaan kynärän vtran fja siinä fanousi kyynärän paffunainen roejl-patfa* monfä syltä kohoten sellaisella tän. naiivi, että se maslattiin ympäristön jyrktltä te.l«:o:tta; mesi juoksi kaaressa Ja p»i« tosi alas pisaroissa

Koska kaikki jalet SBofodFofaéta olivat kadonneet, ssusiulm me saarihin , joista kalaa ppDettiin; veneihen Uitttfla olivat pitkät pyörät, joi» den yli matot medettlln, jotka oiivoat niin* tapnnå Silliä, ettei uhmaa näkynyt ja matkan paassa tii(|tn>at a ningoH rohti kuin menneestä lalikeva kaski. Ei fauraan viipynyt ennenkuin veneet aina 0Iin?a( täynnä, jonga jälkeen lähdettiin maalk-l tmkka suurien (attn)enetten luokse , jotka vieväi kalan edemmi Suolapaikoillen. Suolapaikoissa viruvat tuhanneksi tyhjiä tynnyriä; Silli ft>a£sfa(aan läjin ja kaksi ihllli4ta ruokkimat ja suosavat kahleen kymneen?ea tynnyriin päivassä ; täysi lyn« nyri metää neljä sala lilllä: mutta muutaman r-iiioÄn perästä painuu se niin , että kahdeksan ty n nenfå. tallaa lisätä, jonga jälk n, tynnyri tukijan. dii täydet tynnyrit vikdään samassa Aluksille» eli likimaiseen kaupunkiin.

Toisella puolen salmea on läksi, johon Silli oli metänyt itsensä, ja tämä oli nuotilla suljettu.

Tässä lahdessa oli epäilemä monta tuhatta tynnyriä elivöäCilliä niin tihiösn, että airo saattoi seisoo suoraan. Mannat miehet sanomat länäpänä saadun vähimmitten viidft eli seitsemään tuhanteen tynnyriin.

Lääkitykset.

Ett’ei taudit tarttuvaiset,
pahat juonet juurtuneina,
lujat luonnossa, tavoissa,

leviäisi loppumata
täällä syndisten seassa,

itse Tohtori totinen,
luoja, paras parandaja,
ombi kolmessa osassa

määrännyt metikamentit,
lähettänyt lääkitykset
toinen toistansa paremmat.

Nämät ovat nimeldänsä
ensin: kyöhyys, toinen: tauti,
kolmas: kuolo kolkuttava.

Köyhyys estää ylpeyden,
tauti tuottaa tunnon lahjan,
kuolo kuolemattomuuden.

Outo juttu.

louvitrs rimisessä Frankrikin kaupungissa on fturovainen outo riita ft>CfM oifetibtn eleen :

Suutarilla, joka muiffn oli rehkllinen mies, oli tepa , frifffoon vietlsä oi* fans., naapurissa, jossa maksun ldesta juotettiin n?ieroila sekä fejfiflo et<ö väkevislä millä. Täällä nyt vahviött suutari mutmétanfo , niin että naskali paremmin peråétapåin pysyisi näpissä ja hvhnmet ltSläisilrat kesisö. jtrrran ryypättyä rtffi* (ämmin toveiUlsla, hänellä ei ollut rahoja malsaa lrelkansa hyvisiä pidoista. ©UV* lan lupasi maksaa ; vaan toinen ei ollut lytyvainen lupauksen kanssa. Mutka jos pnå jåråj tanlkis tänne , »iin sinä saarsin lakaisin, r.iin pian kuin malset velkas, sano» roistoin isäntä. Skutan anlel vaatteensa, {vutuffiefo tallasi tankila kotiin ja millli, millä tavalla hän koslaa iroiji loisen ilkiyden.

P, llln saksaNa oli suuri joukko kanoja ja ankkoja. Wielas suutari ymmärsi sekä futfumifeda että myös suuruksella viettllä noita koliinsa ja kuin hän hlitH sielläkin slötti, niin tulivat he keskenänsä niin yslövällisiksi, eliä he vaetede? ftif* sumata (inne menivät suutarin herkkuja maistelemaan. Nyt eli suutarille koston aika taltut. Kevuudella, joka muilen ei ollut hapen tapansa, rip!i hän höyhenet viattomilta eläimiltä ja salli heidät sitte alastomina juosta koliin.

ifaroj;n ja ankkojen närkaS isäntä vihaSlui sangen tärnan pilan yli ja orvlli somassa suutarin otehan pilan tekiän. £å’t riensi juoUen fuufarin tykö, mutta tom irvislellen vastaa : loS teidän kananne miksavat ruu -an, jonka h? orrar minun tykönäni syöneet, niin he saavat turkkinsa takaista Tästä asiana on nyt nouSnut riita ja kanojen isäntä, joka on joutunut taiSttn pilkaksi ei millakan tavalla tahdo sopia mutta vaalii kustannusta fen vahingon edestä , jonka loinen hänelle on saattanut. Tama taas on tehnyt ison vasta-lun niiden ruoka ainelten edestä, jotta toisen siipi-kaSja omalla mielisuosiolla on mahaansa menettänyt. Saa , katsoa, mikä loppu tuosta jutusta tuleenee ?

Marraskuuta. SSeeuilrraavvaailsfkttt i:aativveattt oomvaatt tänne sisälle jjuuoossnneeektt ;5 kiitit piiioÅttd. (äimäin nimi. Skepparit. Mistä paikasta. Mill.l baltissa. 29. P. Soj>!»ta Haria. C Nordström. Liverpool. Suolalla. Marraskuilta. SSeeuurraavvaaiisseell omat ttäääällttää ppooiiss lähteneet: Minä paivanä, Zaivam lumi. Skepparit. Mihinkä paikkaan. Milla LasliUtt. 29. P. Nesloi-. G. M. Durekmah. Helsingfors. Tali svyntttile.

[kuva] *** väliviiva ***

K ungörelse

Jemte e.i Ödmjub taokfarnhets betyga iför inhändigade Bidrag till 2:dra /(■ delningen af Raittia inlands Veskrifning, uppféjuteå den iVördfamma Anmälan utfatta tiden (i Hov,) till den i Febnmrii tiäfihommande är, e/ier Ivilken tid, tryekningen af 2.ei,’« Afdelningen genafl påbörjas, oeh anhåller jag derföre ödmjuhafi att alla an möjeliga Bidrag för arbetet blefve inom fednajl utfatte tid ajlernnade. Fredrihshami den z Nov. ijftf. Fr. P. v. K norrmg. Den unsre. Juristen, eller Juridifk Handbok.for medborgare af alla Matfer iFinland,har nyligen tillkommit, oeh ullemnas till Herrar Subteribenter emot erläggande af 5 li»»l,. oeh till Köpare för 3 L\ub. La kop. B.eo \ss., å undorteeknads Bo!:tryekeri iWjborg. A. Cedervallor,

Ne, jotka tulemaksi nmobeffi 1831. »aatimat tätä aviisia postin kautta ilmoittakot ttsiäilsä Uimmdire(>rd p»stifoiuort*fa , jossa he maffaamat 2 Rnlaa 87| kooekaa, ja ite, jotfa ilse lahtovat sirä hakea , andakot tiedon tipurin kirjan painossa ja maf|afot 2 Rnplaa 50 Copefaa.

Rättelse: Uti ea del Exempl. af denne Tiduinj» N:o fy-js sisla sidan, raden fj nedifr. slår: oeh till Köpare for 3 lluh. 5 o kop. B:e o A.ss.,men bör vara 5 Kub. Go kop., livilUet härmed rattas.

W i , p ur is so , painettu A. C e d e r v a l le r in tykönä vllolma t833.

Impnmat” . Censor Iol). Thesiless.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: