1835-11-28 Sanan Saattaja Wiipurista


Sanan Saattaja «Viipurista,

Lauvantaina 28. päivä Marraskuuta 1835.

c^ 48.

Huomena 1. Adventina saarnavat: Nl.olsalaiftcsa seurakunnassa: Ojennus-Huoneen Saarnaja Hotberg, Suomalaisessa: Phil. Tokt. ja Arkidiakonus Wircnius, Saksalaisessa: Curam gcicns Chareuius

Wlipurin palo-apu komitetin jäftnclsi on komisioni-maamittarin ja tähtimiehen C. h Nybergin siaan valittu rodmanni A. Häggberg. Muut komiletin jäsenet jäävat paikoillensa.

Suo-ruukki yhteys Miipurissa on tänä vuonna toimittanut seuravaisen työn: Nikusensuo, c>l tynnyrin maa, on jo niin valmiS, että sitä voipi tulevana kesänä poltta ja siemendää. Siihen on laimettu valdaoja ja muita suurembia ojia, 3ost suomalaista syldä, pienembiä ojia i4, 630z syldä. Niistä on maksettu m?, ruplaa 95. kopckaa. Metsän hakkooseen on mennyt 219. ruplaa 19. kope, kaa, nurmen kyndämiseen 152. rup. 5. kop., ja aijaksien hankkimiseen 107. rup. 32. kopekaa. Suuri-Kilpasuo on 2^6. tynnyrin maa. Siihen on jo kaivetiu valdaojaa ja suurembia ojia 2612^ sylda ja pienembiä 56, 472. syldä, joista on maksettu 2569. rup. 20. kopekaa. Metsän ja aijaksien hakkaamiseen on mennyt 389. ruplaa. Maamittarin palkkoja, lapioista, ja muista pienemmistä tarpeista on maksettu 182. rup. 25. lopekaa. Pieni osa Kilpasuota, jota kutsutaan Pekka sensu oksi, on myös niin valmiS, eltä sila saapi tulemana vuonna poltlaa ja siemendää, suuremman osan, joka on vctelämbi, pitää vielä saaman luivata, en« nenkuin sitä voipi polttaa. Plimalkain on siis kaivettu ojia 75/2221 sylda, ja maksettu rahaa 5? 26. rup. 68. kopekaa. Osamiehiä on nyt 32c — Kananojan isändä on tänä muonna raatanut maallansa KärkistensuoN/ joka on 103. lyanyrin maa, mutta suo»ruukki yhteys ei ole siihen koskema.

Ilmoitus.

Allakirjoittaneelle on annettu lupa toimittaa Oulun kaupungin kirjapainosta tulevana ja seuraavaisina vuosina lähtevää aviisia nimeltä Mehiläinen, josta kuu kuulta eli 12. kertaa vuodessa saadaan 2. kahdeksanlehtistä arkkia eli yhteen nidottuna pieni, pianpa tavallisen almanakan paksuinen, ehkä muuten laveampi ja kooltansa suurempi kirja kerrallaan.

Toinen arkkl näistä tulee olemaan yhteistä maailman historiaa ja sen mukaa laitettamakst, että muodcn lopussa taitaan kaikki namät arkit yhdeksi 192. sivun kokoiseksi kirjaksi erittäin ni« dottaa, vaan loiseen pannaan monenlaisia aineita niinkuin Suomalaisia manhoja ja nykyisempiäkin runoja ja lauluja, kertomuksia muinaisten Suomalaisten uskosta ja taikaelmasta, tietoja menneistä ja nykyisistä ajoista, elämästä ja lamoista, samoin Suomen maasta ja fen erityisistä osilta, jos toisinaan muistakin maista, hyvään kehoittamaisia juttuja, tarinoita ja satuja,, lyhyempiä tutkinnolta Suomen kielesiä, hyödytlavaisia talo- ja maapitoon koskemia tietoja, lausiita löytyvien Suomalaisten kirjain laadusta ja armosta, paitsi hengellisten kirjain, ja muita senlaisia, enimmitcn yhteisen kansan valiZtusta tarkoittavaisia aineita, Ne jotka poltin kautta pyytämät tätä aviisia, maksamat siitä 3. Ruplaa 45. kopckkaa Suo» men paperirahassa, Oulun kirjapainajan puodissa saadaan fe 45:ttä kopekkaa f?et* pommalla. Niissä paikoissa, joissa asutaan kylissä, talo toisensa likellä, sopisi, kyllä yhteiseksi luettavaksi ottaa niin näitä kuin muitakin Suomalaisia aviisia ja kajoja, eikä tulisi sillä talo monta kopckkaa köyhemmaksi, »aan muuallakin, ehkä enemmin fjälla asuttamissa, voisi senlainen kirjayhdislys luonnistua, jos muuten saisi toimen.

Suomen kielen ja kirjallisuuden ystäviä, muita maamme miehiä, jotka pitävät huolta kansan edusta kirjallisissakin yrityksissä ja erittäin ystäviäni ja tuttuja joka haaralla pyydän minä kaikkea kiitollisuuttani vastaan valmistamaan, mielisuosioa tällenki mehiläisraukalle ja auttamaan yhteistä kansaa häntä postin kautta saamaan.

Esivanhempaimme laulovat kuulusta mehiläisestään sanoen:

Mehiläinen, meiän lintu!
lennä tuonne löyhäytä
Yli kuun, alatse päivän,
Otavaisten olkapäitse,
Tähtitarhojen ta’atse;
lennä luojan kellarihin,
Kamarihin kaikkivallan.

Kasta siipesi simassa,
Sulkasi sulassa meessä.
Sieltä tänne tultuasi,
Paraite palattuasi,
Sima suustasi sula’a,
Mesi keitä kielestäsi,
Jotta saisi saamatonki,
Ottaisi olematonki.”

Minä tätä en toivotakkaan niin yläisille matkoille, vaan kuitenki soisin, että

Lenteleisi, liihyttäisi,
Suomen mailla, mantereilla,
Kukkanurmien kuvuilla,
Mesiheinäin helpehillä.

Kyll’ on Suomessa simoa,
Mettä meiän laksoloissa,
Talon pienen tarpeheksi,
Kylliksi koko kylänki.

Waan jos toisinaan tulisi
Tarve taampata hakea,
Etsiä eteämpätä,
Niin sä lennä liuahuta,
Simasulka suikahuta,
Ylitse meren yheksän,
Meripuolen kymmennettä

(Niin ennen isäsi lenti,
Wanhin veljesi vaelti.)

Käy kyllin kyliä myöten,
Halki maien matkustele.

Sitte sieltä tultuasi,
Maat kaiket katseltuasi,
Tuo viestit Wenäjän maalta,
Wiestit kaunihit kuleta,
Mainittavat Turkin maalta,
Saksasta hyvät sanomat,
Ihanimmat ilmoitukset
Koko Euroopan elosta,
Kanssa mailla kaukasilta,
Afrikasta, Aasiasta,
Tuo aina Amerikasta;

Heitä hirmut Hispanian.
Mainitsemata mitänä

Kajanin kaupungista 23. päivä Lokakuuta 1835.

Elias Lönnrot.
Läänin ja linnan lääkäri.

Seka Sanomia.

Missionäri Juoseppi Wolf, joka aikoo vaeldaa Afrikan keskeldä eteläiseen ääreen asti, on päättänyt tahtovansa elää ja kuolla oman kansansa eli Judalaisten missionärinä. Sentähden aikoo hän Jerusalemissa rakendaa kirkon, jossa pidetään Jumalan palvelus Hebrean kielellä.

Kungörelser. Som till utarrenderande af Erke-Biskops Stolens iSt. Petersburg samt Alexander Nevskij Domklosters i YVuox stiömmfMi, nära intill Kexholms Stad, befintelige betydeligo Fiskerier den 4 ii)) forstiustundandc December sista auetion kommer alt dir siggå uti liogbcmälte Domliloftérs Gaueellie i St. Petersburg, sa varder sådant härmedelst till hugade Speculanters underrättelse kungjordt med tillkännagifvande att arrendet tager sia början den 1 Januarii nästkommande år t >.U) g. st. och att de som vid ifrågavarande auetion vilja göra anbud böra etervid, till säkerhet för arrende villkorens fullgörande, vara försedde med tillförlitelige panter, äfvensom med intyg om sitt stånd; hvarhos till vederbörandes kannedom varder meddeladt, att för förevarande Fiskerier i sednasle lider erlaggts utöfver 52, 000:de Rubel Banco Assignationer iårligt arrende, samt att om arrendevillkoren härstädes kan fås upplysning hos merbemältc Domklosters ombud \ice Land» Kamercraren Tjeder. Wiborg den i« November i835. Kanii upHsaA^e/Kaiinrt GaHKrnnemepfiyprCKOMy ApxiepevcKOMy Aouy v. AjieKcrv, \po llpbckov Jlaspli nilKb m iMxo^nmiaca ni, BB.\e«iti cmxtj Mhcrnb pbiÖHhia aoravi, 6^iH3b fopo^a K.e«.v> roxbMa Ha pbifb ByoKcenb cocinoami», om^aiornca bi> apev^Hoe co^ep^aHie et- i:io r«Hnap« öyAymaro i33j;ro ro^a Ha yaaKOUSOBuft cpoKT>, o ieMb chmti oöiflß^aemca, et» iirbKCb, -nuo JKe.iaioij.iic cuaTTt, oava aobam Ha apen/\y Moryrni> cb ö.iaroaa^ejKHWMH 3a^ioraMW n cbmal»- meAbcntTßiMM o CBoeMT> SBasin aßiambcn bTj Kmr;e.i>ipiro ynoMßHymoM K’t> oitoHiamcuu^ Mf moprF jL*6 hhc^u eero ro^a, npvieMij /\jih cvhp, ftma coo6u»aerncH, nmo »b >- lioviHHaeMbi.i aoßAii B’b nocAi,, %aee BpeMfl tuamiiMO 6mao btj apeH^y öoxfee 32, 000 p>6.ien UaH. kohhmh AccMrHaniaMH 5b rOA”*”. KoHfl»nu”vH4e f’y/;yuj, «M, nyö^iHKyeMOii HbiHii, apeH^v mo;k. ho y3Hain& y «Hme.ihcmßyromaro 3/l, *Cb bi» TopOA* aoßfepeHHaro AsieKcaap, po.tlencKia Aaßpbt BH^t KaMepvpa I’l.«, ^epg. Bvfioprt ’ Hoa6p« 1835, Tisdagen d. 1. näslinstundande Dcceml)cr kl. ’i- e. ni. försaljes genom offeulelig Auction å Auelions- Kammaren liärslädes ”ilskillige Mililair effccler, beslående uli läder-renslar, diverse sorter bläck- matt, patron-foderaler, ljusslakar, saxar, hånglas, läder-remmar med spännen, omkring Sjo. arscliin lärit, 7, l. famnar gammal ved, en häst, körredskap m. m.;bvarom hugade köpare underrättas. Wiborga Stads Auctions- Kammare den 26. November, 835. C. Ll l» t i c» »i». Den 4:dc af tio Subscriberade Assembler härstädes hålles don Andra (%.) nästkommande December och början sker klockan precist half Iill 8. Prima lårft är till försäljning inlemnadl hos Apothekaren Cl o u Ler g. Brefslällarcn för Finland samt al- — 4*4* Häftel, al- Roinaii-l}i))lioU:kel äro ankomne. Ku un» och uim.irkl vaksam gårdshund finnes till salu Märmare tnderrätclsc å Tryckeriet» Helgen kirjoitu^ SBitpuriii pilajassä l^pal t iv 7 paiv. joutnFiiuéfa ja seurnvaijma riimin.! pappilc»ssa. N<>, jotka navaksi miobftf!’ 1836. ftaJfriiÄrt täta arottfta fvétta kalitta, ilmotttafpt itfldnfi I^imm4ik^H poö^ko^toriös^, jcesa he mai!.uva, t 2 ruplaa B7j kopckaa, ja nr, jotka itfc tahtoa »a| sitä hatva, vm&afot ticoon Wiipunn tjnau painossa ja matsakot 2 ruplaa 50 kopekaa.

£8* i i v m r i s ja, painettu A. C e d e r v a ile r i »l tyfonä vuottna 1835.

ånunumihr Censor loh. Thcs?l»’si»

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: